Regulamin

Regulamin zawodów “Weekend na lodzie” – 2017 – Krynica Morska      
 1. Cel zawodów
 
 • Popularyzacja sportów latawcowych, w szczególności snowkite,
 • Promowanie miejscowości turystycznej – Krynica Morska,
 • Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • Integrowanie miłośników sportów latawcowych,
 • Połączenie rywalizacji sportowej z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
 
 1. Nazwa zawodów
 
 1. „Weekend na lodzie” w skrócie WNL 2017.
 
 1. W ramach „Weekendu na lodzie” zostaną rozegrane zawody sportowe:
–    Wyścig o puchar Burmistrza Krynicy Morskiej na dystansie 1 mili,
 • Wyścig Snowkite Long Race ok. 10 km,
Planowana jest także dodatkowa konkurencja freestyle – Hang Time (w zależności od warunków),    
 1. 3. Organizatorzy
 
 1. Warszawskie Towarzystwo Kite z siedzibą w Warszawie,
 
 1. Hotel Krynica w Krynicy Morskiej ul. Orzechowa 4 – www.krynicahotel.pl ,
 
 1. NEVALON – Wojciech Żur z siedzibą w Szczecinie – Latawki.pl – www.latawki.pl ,
 
 1. Słoneczny Dwór – Monika Czajkowska – www.slonecznydwor.pl,
 
 1. Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie – www.fundacjastrefamocy.pl
 2. Urząd Miasta Krynica Morska
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zawodów: – Dyrektor zawodów: Dariusz Wądołowski.  
 1. Miejsce i termin zawodów
 
 1. Miejsce rozegrania zawodów – Krynica Morska / Zalew Wiślany.
 
 1. Zawody rozpoczną się w piątek 03 lutego 2016 roku – o godz. 20.00, a zakończą w niedzielę 1 lutego 2015 roku – ok. godz. 14.00.
 
 1. Wyścigi mogą zostać rozegrane w jeden dzień, a termin zawodów zostanie ogłoszony na stronie www.weekendnalodzie.pl oraz facebook.com/weekendnalodzie min. 40 godzin przed pierwszym możliwym startem.
 
 1. Miejsce startu zawodów: Krynica Morska (Zalew Wiślany) na wysokości Hotelu Krynica Orzechowa 4.
 
 1. Planowany termin rozegrania wyścigów: 04.02.2016 roku.
 
 1. Warunki uczestnictwa oraz wymagane dokumenty
 
 1. Rejestracja zawodników jest obowiązkowa i rozpoczyna się od dnia 03 lutego 2016 roku godz. 20.00 do chwili rozpoczęcia danego wyścigu. Ilość uczestników oraz zawodników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia!
 
 1. Rejestracji na zawody można dokonać w trakcie trwania zawodów w biurze zawodów mieszczącym się w recepcji Hotelu Krynica przy ul. Orzechowej nr 4 w Krynicy Morskiej lub w namiocie organizatorów.
Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. Startowe można uiścić również przelewem  na konto w trakcie rejestracji    
 1. Uczestnikiem zawodów jest osoba, która spełnia następujące warunki:
 
 1. a) dokona zgłoszenia w Biurze Zawodów, najpóźniej w dniu zawodów i złoży oświadczenie, iż zapoznała się niniejszym Regulaminem, zawierające niniejszą klauzulę:
  „Ja niżej podpisany (…) oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Zawodów  “Weekend na lodzie” – Krynica Morska i akceptuję go oraz oświadczam, że biorę  udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Niniejszym oświadczam, iż ponoszę także wyłączną odpowiedzialność za osoby małoletnie i osoby mi towarzyszące przebywające na terenie zawodów oraz za sprzęt pozostawiony na terenie zawodów.”  
 1. b) dokona opłaty wpisowej, w wysokości:
    40 zł  – udział tylko w jednym wyścigu – Wyścig Long Race   10 zł – wyścig o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej   50 zł (20 zł) – konkurencja freestyle – Hang Time. 20 złotych dla zawodnika biorącego udział w innym wyścigu   W razie wątpliwości w zakresie wysokości wpisowego prosimy o kontakt z dyrektorem zawodów    
 1. c) wypełni Kartę Zgłoszeniową do zawodów “Weekend na lodzie”. Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem do zawodów “Weekend na lodzie”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
  „Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów „Weekend na lodzie” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszenia odpowiedzialności za wypadki losowe spowodowane przeze mnie lub mój sprzęt podczas dojazdu na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich, przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu oraz przepisów odnoszących się do zawodów, pozostawienie sprzętu na terenie zawodów na własne ryzyko. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Materiały zdjęciowe, filmowe i inne promocyjne, wywiady zawierające mój wizerunek, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatorów na wszystkich polach ekspozycji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu Zawodów i zawodów oraz go akceptuję, oświadczam iż mój stan zdrowia pozwala na start w zawodach, a formularz zgłoszeniowy wypełniłem zgodnie z prawdą oraz kompletnie.” (W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).  
 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.  
 1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do używania sprawnego sprzętu oraz sztywnego kasku. Zaleca się używanie wszelkiego innego wyposażenia ochronnego (ochraniacza, zbroja etc), a także posiadanie ważnej polisy OC i NNW. Zaleca się posiadanie karty Kiteboardera PZKite.
Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: (55)-246-85-00 .  
 1. Osoby nie będące zawodnikami mają zakaz przebywania w wydzielonej strefie zawodów oraz na trasie wyścigu.
   
 1. Świadczenia dla zawodników.
  W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:   – przejazd oznakowaną trasą wyścigu, – pełne wyniki konkurencji, – podstawowe zabezpieczenie medyczne oraz quad do pomocy, – oficjalny materiał wideo z zawodów, – ciepłe i zimne napoje podczas zawodów, – gratisowy wstęp na After Party.  
 1. Podstawowe zasady rozgrywania zawodów
i sędziowania konkurencji.  
 1. Wyścigi Long Race i Course Race (liczba uczestników może zostać ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń):
 2. a) Do rozegrania konkurencji niezbędne jest przeprowadzenie do końca 1 wyścigu. Za ważny uważa się wyścig, w którym co najmniej 3 zawodników przekroczy linię mety.
 3. b) W przypadku pogorszenia się warunków (np. słaby wiatr spadający poniżej 3 m/s) istnieje możliwość przerwania wyścigu i rozegrania go od początku. Trasa wyścigu może zostać zamknięta, mimo, iż nie wszyscy zawodnicy przekroczyli linię mety, ze względu na zbyt długi czas trwania zawodów. W powyższych sprawach decyzję podejmuje Dyrektor Zawodów.
 4. c) Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza przekroczy linię mety.
 
 1. Sygnalizacja konkurencji Race (wyścigi):
FLAGA Sygnał Minuty do startu
Czerwona w górę/ krótki sygnał dźwiękowy Ostrzeżenia 3
Czerwona usunięta/ żółta w górę/ Przygotowania 2
Żółta usunięta Jednej minuty 1
Zielona w górę/ długi sygnał dźwiękowy Startu 0
Czerwona w górę żółta w górę – zawody przerwane lub koniec zawodów  
 1. Konkurencja freestyle – Hang Time:
– konkurencja uzależniona jest od warunków pogodowych – liczba uczestników może zostać ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
 1. Godzinę startu ogłasza Dyrektor Zawodów.
 
 1. Zawodnik ma prawo do złożenia bezpłatnego protestu (w ciągu 15 minut od zakończenia wyścigu) i żądać weryfikacji wyników.
 
 1. Zawody Course Race są rozgrywane w oparciu o zasady zawodów snowkite PZKite.
 
 1. Szczegółowe zasady danej konkurencji oraz procedury zostaną przedstawione na spotkaniu przed startem (SKIPPERS MEETING) oraz wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.
 
 1. Decyzję o rozegraniu danej konkurencji podejmuje Dyrektor Zawodów w oparciu o zaistniałe warunki pogodowe oraz ilość zgłoszonych zawodników.
 
 1. We wszystkich spornych sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zawodów decyduje Dyrektor Zawodów.
 
 1. Kategorie, pomiar czasu i sektory startowe.
 
 1. W zawodach mogą wystartować zawodnicy używający desek snowboardowych, desek snowkite oraz nart. Maksymalna długość deski lub narty wynosi 200cm.
 
 1. Minimum 3 zawodników musi zgłosić się do danej konkurencji, aby konkurencja została rozegrana.
 
 1. W zawodach nie będzie liczony czas – decyduje kolejność na mecie.
 
 1. W konkurencjach Race obowiązuje start wspólny. W przypadku dużej liczby zawodników Dyrektor Zawodów może zarządzić ustawienie zawodników w kilku liniach startowych. Miejsce ustawienia zawodników uzależniona będzie od kolejności zapisów na zawody. W konkurencji freestyle kolejność startu określa Dyrektor zawodów.
 
 1. Trasa zawodów race może być zamknięta najwcześniej 5 minut po ukończeniu wyścigu przez 1-go zawodnika. Decyzję o zamknięciu trasy podejmuje Dyrektor Zawodów.
 
 1. Dopuszcza się do zawodów wszystkie rodzaje latawców w rozmiarze odpowiadającym warunkom pogodowym. Wielkość latawca nie zagrażającego zdrowiu zawodników określi Dyrektor zawodów.
 
 1. Nagrody
 
 1. Nagrodzeni będą tylko i wyłącznie zawodnicy obecni na zakończeniu zawodów.
 
 1. W zawodach przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
 1. Nagrody przyznawane są w kategorii:
– wyścigi Race:  
 1. a) Long Race – kategorie: OPEN, snowboard.
 2. b) Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej – uzależnione od decyzji fundatora,
– freestyle – kategoria OPEN, Liczba nagrodzonych zawodników uzależniona jest od decyzji organizatorów.    
 1. W przypadkach losowych, za zgodą Dyrektora Zawodów dopuszczalna jest nieobecność zwycięzców na zakończeniu zawodów i rozdaniu nagród.
 
 1. Program zawodów
 
 1. W dniu zawodów:
9.00 – 10.00 organizacja biura zawodów, branding, 10.00 – 10.30 zapisy do zawodów, 10.30 – 11.00 SKIPPERS MEETING, 11.00 – 15.00 zawody, 20:00 rozdanie nagród – After Party.  
 1. W przypadku przesunięcia zawodów na niedzielę:
10.00 – 13.30 zawody, 14:00 rozdanie nagród.  
 1. Zasady Fair-Play oraz Kitesurfingowe Prawo Drogi.
 
 1. Uczestnicy zawodów korzystający z latawców obowiązani są przestrzegać Kitesurfingowego Prawa Drogi.
 
 1. Szczegółowe przepisy i zasady danej konkurencji oraz procedury i kary zostaną przedstawione na spotkaniu przed startem (SKIPPERS MEETING) oraz wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.
 
 1. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Zawodów w porozumieniu z Organizatorami.
 
 1. Ochrona środowiska naturalnego
  Zawodnicy oraz inni uczestnicy zawodów muszą szanować środowisko naturalne             i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać miejsca odbywania się zawodów oraz tras zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.  
 1. Informacje dodatkowe.
 
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu oraz powstałe w trakcie zawodów.
 
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu i zasad współzawodnictwa sportowego.
 
 1. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
 
 1. Każdy zawodnik ma obowiązek używać numery startowe oraz koszulki startowe. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych oraz koszulek startowych.
 
 1. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek zniszczenia i zgubienia sprzętu
podczas trwania zawodów.  
 1. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.weekendnalodzie.pl oraz w biurze zawodów).
  Krynica Morska, dn. 10.01.2017. ZAPRASZAMY